Comptador de visites

22/6/18

la CGT defensa un treball públic digne


Per a garantir uns serveis públics de qualitat

Des de la CGT encetem campanya adreçada a dignificar el treball públic amb la finalitat de recuperar uns serveis de qualitat i suficients per a satisfer les necessitats bàsiques de la ciutadania. A tal efecte demanem:
Recuperació de tota l'ocupació pública destruïda i la cobertura de tots aquells llocs de treball necessaris per a prestar uns serveis públics amb suficiència i eficiència. 
Dignificació del treball públic, cosa que significa tenir plantilles adequades, en quantitat i qualitat, per a la prestació pública al servei de la comunitat. 
Recuperació dels Serveis Públics externalitzats i mercantilitzats, i la no privatització de cap més servei públic. 
Jornada de de 35 hores per a tot el personal que treballa en el sector públic, i així poder repartir el treball. 
Recuperació de tot el poder adquisitiu robat en salaris aquests últims anys (tant via congelacions, com via retallades directes per Decret) i l’increment dels salaris futurs segons la inflació real, cosa que comporta també les clàusules de revisió. 
La desaparició de les mútues "privades" i que el treballador o treballadora percebi el 100% de la seva base de cotització quan es trobi en incapacitat laboral.
Increment de les Pensions Públiques en un percentatge que les dignifiqui i les faci suficients per a cobrir les necessitats bàsiques de la vida.

20/6/18

Procesos selectius de personal en curs


Segons Ofertes Públiques d’Ocupació 2017-18
Mitjançant el web de l’Ajuntament de Premià de Mar podem tenir accés a tots els procesos selectius de personal en curs (promoció interna i torn lliure) amb  la informació i documentació relacionada als diferents llocs a concursar.18/6/18

Cóm fer un recurs de reposició


Segons ho preveu la Llei 30/1992

Les resolucions i els actes a què fa referència l'article 107.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27-11-1992, quan hagin estat dictats per un òrgan les resolucions del qual exhaureixin la via administrativa, poden ser objecte del recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que els va dictar, abans del termini d'un mes. En cas que no es formulés cap recurs en aquest termini, la resolució esdevindrà ferma amb caràcter general.

Els motius de nul·litat o anul·labilitat en què es pot fonamentar el recurs de reposició són recollits als articles 62 i 63 de la Llei esmentada i, en cas que no es dicti resolució abans d'un mes, hom podrà entendre que el recurs s'ha desestimat.

Segons la Llei 30/1992, els elements que han de figurar obligatòriament en un recurs potestatiu de reposició són la identificació de la persona que signa el recurs, la referència als fonaments legals, les dades de la resolució contra la qual es recorre (data de la resolució, òrgan instructor i la data de la notificació), la motivació del recurs, la datació, la signatura de la persona declarant i la referència a l'òrgan que tramita l'expedient.

Estructura dels recursos


12/6/18

Obligacions de l'empresa amb les treballadores embarassades


Segons preveu la Llei de Prevenció de Riscos Laborals en el seu art. 26 
sobre protecció a la maternitat

Article 26 de la LPRL. Protecció de la maternitat.

1. L'avaluació dels riscos a què es refereix l'article 16 de la present Llei ha de comprendre la determinació de la naturalesa, el grau i la durada de l'exposició de les treballadores en situació d'embaràs o part recent a agents, procediments o condicions de treball que puguin influir negativament en la salut de les treballadores o del fetus, en qualsevol activitat susceptible de presentar un risc específic. Si els resultats de l'avaluació revelen un risc per a la seguretat i la salut o una possible repercussió sobre l'embaràs o la lactància de les citades treballadores, l'empresari adoptarà les mesures necessàries per evitar l'exposició a aquest risc, mitjançant una adaptació de les condicions o del temps de treball de la treballadora afectada. Aquestes mesures han d'incloure, quan resulti necessari, la no realització de treball nocturn o de treball a torns.

2. Quan l'adaptació de les condicions o del temps de treball no sigui possible o, malgrat tal adaptació, les condicions d'un lloc de treball poguessin influir negativament en la salut de la treballadora embarassada o del fetus, i així ho certifiquen els serveis Mèdics de l'Institut Nacional de la Seguretat Social o de les Mútues, en funció de l'entitat amb la qual l'empresa tingui concertada la cobertura dels riscos professionals, amb l'informe del metge del Servei Nacional de Salut que assisteixi facultativament la treballadora, aquesta ha d'ocupar un lloc de treball o funció diferent i compatible amb el seu estat. L'empresari ha de determinar, prèvia consulta amb els representants dels treballadors, la relació dels llocs de treball exempts de riscos a aquests efectes.

El canvi de lloc o funció es durà a terme de conformitat amb les regles i criteris que s'apliquin en els supòsits de mobilitat funcional i tindrà efectes fins al moment en què l'estat de salut de la treballadora permeti la seva reincorporació a l'anterior lloc.

En el cas que, tot i aplicant les regles assenyalades en el paràgraf anterior, no existís lloc de treball o funció compatible, la treballadora podrà ser destinada a un lloc no corresponent al seu grup o categoria equivalent, si bé conservarà el dret al conjunt de retribucions del seu lloc d'origen.

3. Si aquest canvi de lloc no és tècnicament o objectivament possible, o no pugui raonablement exigir-se per motius justificats, podrà declarar-se el pas de la treballadora afectada a la situació de suspensió del contracte per risc durant l'embaràs, contemplada en l'article 45.1. d) de l'Estatut dels Treballadors, durant el període necessari per a la protecció de la seva seguretat o de la seva salut i mentre persisteixi la impossibilitat de reincorporar-se al seu lloc anterior oa un altre lloc compatible amb el seu estat.

4. El que disposen els números 1 i 2 d'aquest article també és aplicable durant el període de lactància natural, si les condicions de treball poden influir negativament en la salut de la dona o del fill i així ho certifiquin els Serveis Mèdics de l'Institut Nacional de la Seguretat Social o de les Mútues, en funció de l'entitat amb la qual l'empresa tingui concertada la cobertura dels riscos professionals, amb l'informe del metge del Servei Nacional de Salut que assisteixi facultativament la treballadora o al seu fill. Així mateix, pot declarar-se el pas de la treballadora afectada a la situació de suspensió del contracte per risc durant la lactància natural de fills menors de nou mesos prevista en l'article 45.1.d) de l'Estatut dels Treballadors, si es donen les circumstàncies previstes al número 3 d'aquest article.

5. Les treballadores embarassades tindran dret a absentar-se del treball, amb dret a remuneració, per a la realització d'exàmens prenatals i tècniques de preparació al part, previ avís a l'empresari i justificació de la necessitat de la seva realització dins de la jornada de treball.


7/6/18

Acumulació del permís de lactància


Els treballadors tindran dret a acumular el permís de lactància 
en jornades completes

La base del càlcul en l'acumulació de la lactància és d'una hora, i no mitja hora. Segons Sentència del Tribunal Suprem del 19.04.2018


               >>> Accés a Sentència


4/6/18

Informe de bases de cotització a la Seguretat Social


Visualitza i consulta de forma immediata les teves bases de cotització
A través del servei on-line del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social podràs obtenir o consultar un informe amb les teves dades relatives a les bases de cotització corresponents als diferents períodes de liquidació en què has figurat en alta en els diferents règims que contempla la Seguretat Social.

                >>> Accés

20/4/18

Anunci convocatòria processos selectius de promoció interna 2017


El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica l’anunci de la convocatòria de diferents processos selectius de promoció interna corresponents a l’OPO del 2017


cliqueu la imatge per a ampliar-la


Com és preceptiu, el passat dimecres 18 d’abril, el DOGC publicava l’anunci de la convocatòria de tots els processos selectius de promoció interna de l’Ajuntament de Premià de Mar corresponents a l’Oferta Pública d’Ocupació del 2017 (Accés). Donant inici al termini per a presentar les sol·licituds per a poder participar-hi (del 19-04-18 fins el 08-05-18) segons preveu la normativa al respecte.

Els restants i successius anuncis derivats dels corresponents processos selectius es publicaran únicament en el tauler d’anuncis de la corporació i a la pàgina web de l’ajuntament de Premià de Mar habilitada a tal efecte. >>> Accés

La secció sindical de la CGT resta a disposició de les companyes i companys que vulguin plantejar-nos qualsevol dubte referent a aquest procés.